پرسشنامه سنجش ميزان موفقيت شهر جديد پرديس
Answers marked with a * are required.
 
1. سن شما؟ *
 
 
 
2. جنسيت *

      

 
 
 
3. محل زندگي شما *      

 
 
 
4. رشته تحصيلي *
      

 
 
 
5. مقطع تحصيلي *      

 
 
 
6.   هدف از ايجاد شهر پرديس چه بوده است؟ *      

 
 
 
7.   بنظر شما شهر پرديس چند درصد از جمعيت افق طرح خود را تاكنون جذب نموده است؟ *
 
 
 
8.   آيا شهر پرديس را در كاهش جمعيت تهران موثر ميدانيد؟ *
 
 
 
9. آيا كيفيت زندگي شهروندان در شهر پرديس را در دسترسي به زيرساختهاي آب،برق،تلفن، گاز و جمع آوري زباله موفق ميدانيد؟ *
 
 
 
10. آيا كيفيت روابط اجتماعي بين همسايگان را مناسب ارزيابي ميكنيد؟ *
 
 
 
11.   آيا اقتصاد غالب در شهر پرديس را وابسته به تهران ارزيابي مينماييد؟ *
 
 
 
12.   آيا امكانات فرهنگي شهر پرديس را وابسته به تهران ارزيابي مينماييد؟ *
 
 
 
13. آيا خدمات لازم براي زندگي روزمره در پرديس موجود است؟ *
 
 
 
14.   آيا دسترسي به شهر پرديس را از ساير نقاط مناسب ارزيابي مينماييد؟ *
 
 
 
15.   آيا مكان شهر پرديس را از جنبه هاي اقليمي به نسبت تهران مناسب ارزيابي ميكنيد؟ *
 
 
 
16.   با توجه به جميع نقاط مثبت و منفي اين شهر جديد چه نمره اي از بيست به آن ميدهيد؟ *
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.