Khảo sát Người Việt Nam gốc Quảng Trị ở nước ngoài
Answers marked with a * are required.
 
1.

Xin vui lòng cung cấp thông tin Họ và tên và năm sinh

(Please enter your name and date of birth)

 
 
 
2.

Xin vui lòng cung cấp thông tin Số điện thoại liên lạc

(Please inform us your telephone number)

 
 
 
3.

Xin vui lòng cung cấp địa chỉ email của bạn

(Please provide us your email address)

 
 
 
4.

Xin vui lòng cung cấp thông tin về nghề nghiệp hiện tại hoặc lĩnh vực đang công tác và có thể hỗ trợ quê hương

(Please let us know your professional areas/expertise)

 
 
 
5.

Xin vui lòng cung cấp địa chỉ nơi sinh sống hiện tại

(Please provide us your home address)

 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.