Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel
Answers marked with a * are required.
 
1.

Borang Penilaian Kursus/Ceramah/Bengkel


*
Nama Kursus
Nama Pengurus
Nama Penganjur
Tempat Kursus
Tempoh Kursus
 
 
 
2. Penilaian Umum
*
  Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Amat Setuju
Objektif kursus ini telah tercapai
Pada keseluruhannya kursus ini membantu saya meningkatkan kecekapan saya dalam aspek yang dilatih
Kursus ini telah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saya dalam menjalankan tugas rasmi saya
Kursus ini meningkatkan keupayaan saya untuk berkongsi pengetahuan/kemahiran kepada orang lain.
Peruntukan masa kursus adalah mencukupi.
 
 
 
3.

Isi Kandungan Kursus

*
  Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Amat Setuju
Isi kandungan bersesuaian dengan objektif kursus
Isi kandungan bersesuaian dengan kerja rasmi saya
Isi kandungan bersesuian dengan tahap kompetensi saya dan mudah difahami
Nota yang disediakan membantu saya memahami perkara yang diajar
Nota yang disediakan menggunakan bahasa yang mudah difahami.
 
 
 
4. Pengurusan Kursus
  Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Amat Setuju
Makanan yang disediakan adalah memuaskan
Penginapan adalah selesa dan memuaskan.
Bahan-bahan/nota mencukupi dan berkualiti
Kelengkapan peralatan memuaskan (LCD, Sistem PA, dll)
Tempat latihan adalah sesuai dan selesa
 
 
 
5. Nama Penceramah
 
 
 
6. Penceramah
  Amat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Amat Setuju
Objektif kursus diberitahu secara jelas
Konsep dapat diterangkan dengan jelas
Mempunyai kemahiran dan penguasaan isi kandungan yang baik.
Banyak contoh yang relevan dengan tugas rasmi saya dibincangkan.
Alat bantu pengajaran digunakan secara baik dan berkesan.
Bahasa yang digunakan mudah difahami
Wujud suasana positif semasa sesi pembelajaran
Penceramah peka terhadap soalan-soalan peserta
Penceramah boleh memberi jawapan dengan sempurna
Pengajaran dirumus dengan berkesan pada akhir setiap modul atau sesi pengajaran
 
 
 
7. Sila berikan cadangan yang boleh meningkatkan lagi mutu kursus ini
 
 
 
 
 

Created with eSurveysPro.com Survey Software.